top of page

O KAPLI SV.VÁCLAVA A NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

STRUČNĚ O KAPLI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A SV VÁCLAVA

Spolu se zámkem byla kaple do současné podoby vystavěna roku 1755. O znovuvybudování zámku a větší kaple v něm se přičinil tehdejší místní duchovní správce Jan Střecha. Stavba byla provedena nákladem Řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Na kapli darovala matka výše uvedeného administrátora Judita Střechová 2.000 zlatých. Kaple byla benedikována generálem a velmistrem Antonínem Jakubem Suchánkem.

Kaple zaujímá střed průčelního křídla zámku v celé jeho výši. Nad průčelním štítem stojí socha sv. Václava a po stranách sochy dvou andělů. Na mansardové střeše je cibulovitá věžička. Na třech klenbách vnitřního prostoru se nacházejí tři freskové malby: „Hospodin přichází se dvěma anděly k Abrahamovi“, „Abraham hostí Hospodina“    a „Sv. Václav vyučuje pohanské děti a dává je křtít“. Nad barokním hlavním oltářem je malovaný obraz znázorňující Nejsvětější Trojici a před ní klečícího sv. Václava od Ignáce Raaba. Po stranách oltáře nad brankami stojí vyřezávané sochy sv. Heleny a sv. Augustina.

V ďáblickém zámku bydleli v 18. století kněží z Řádu Křižovníků, kteří jakožto správci statku vykonávali zároveň duchovní správu v Ďáblicích a v Hloubětíně.

HISTORIE A SOUČASNOST
Ďáblické kaple podle PhDr. Miroslava Wimmera

 

Na pokyn velmistra Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (dále jen Řád) pana Juliuse Františka Wahy se v roce 1754 začala stavět kaple, která byla dokončena už v roce 1755. Na stavbu dohlížel kněz Řádu, tehdejší správce hospodářského statku v Ďáblicích, Jan Nepomucký Střecha a především jeho zásluhou byla kaple v tak krátkém čase postavena.

Náklady na její výstavbu hradil z valné části Řád. Velkou mecenáškou jim přitom ale byla paní Judita Střechová, občanka pražského Starého Města a matka zmíněného správce, která na stavbu přispěla 2000 zlatých a řadou dalších věcí na vnitřní výzdobu. O tom jak stavba probíhala, je dochován zápis na pergamenu, který byl nalezen v plechové schránce ve věži kaple. Ve schránce se také nalezla krabička a v ní bronzová medaile představující Nejsvatější Trojici a obraz Ježíše, Marie a Josefa; různé posvěcené předměty, např. dřevo z vozu, na němž bylo převezeno tělo sv. Václava ze Staré Boleslavi do Prahy a cínová medaile s podobou následníka trůnu, pozdějšího císaře Josefa.

Kaple Nejsvětější Trojice byla vysvěcena v r. 1755 Antonínem Jakubem Suchánkem, generálem a velmistrem Řádu. Její umístění je ve středu průčelního křídla zámku. Nad průčelním štítem z venku stála do r. 2007 socha Sv. Václava a po stranách sochy dvou andělů. Ty byly pro velmi špatný stav odborně sejmuty. Na mansardové střeše je cibulovitá vížka.


Na třech klenbách ve vnitřním prostoru kaple jsou malby s těmito výjevy:

  • Hospodin přichází se dvěma anděly k Abrahámovi

  • Abrahám hostí Hospodina

  • Sv. Václav vyučuje pohanská dítka a dává je křtít.

 

Za hlavním barokním oltářem je obraz nepochybně od Ignáce Raaba, znázorňující  Nejsvětější Trojici a před ní klečícího sv. Václava.

 

Po stranách oltáře, nad brankami, stojí sochy sv. Heleny a sv. Augustina.

 

Od 18. století bydleli v přilehlém zámku kněží Řádu, kteří byli správci statku a zároveň zde vykonávali i duchovní správu.

 

V roce 1908, za generála a velmistra Řádu P. Františka Marata, O. Cr. byla zdejší zámecká kaple o třetinu rozšířena. Na náklady Řádu byly opraveny nástěnné malby. V té době k výzdobě kaple přispěli i zámožní obyvatelé Ďáblic. Jejich přispěním byly zakoupeny zlaté lampy, svícny a koberce. V den svátku sv. Václava 28. září 1908 byla kaple znovu vysvěcena.

 

Do 70. let dvacátého století (do r. 1976) sloužila kaple k pravidelným bohoslužbám a k oslavám církevních svátků. Po odvozu inventáře pak postupně chátrala.

 

Do r. 2006 patřila Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava na Proseku, tedy Pražskému Arcibiskupství.

 

Od prosince téhož roku je kaple opět majetkem Řádu. Hned v r. 2006 tu byla sloužena štědrovečerní půlnoční mše sv. s velkou účastí lidu (asi 150 osob). Začaly se zde konat pravidelné měsíční nedělní bohoslužby. Kaple dostala v r. 2008 také nový rozvod elektrického proudu a varhany, do té doby s měchem jen na nožní pohon, byly osazeny novým elektrickým ventilátorem. V témže roce byly vymalovány i stěny kaple.

bottom of page