ABOUT US

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

STRUČNĚ O KAPLI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A SV VÁCLAVA

Spolu se zámkem byla kaple do současné podoby vystavěna roku 1755. O znovuvybudování zámku a větší kaple v něm se přičinil tehdejší místní duchovní správce Jan Střecha. Stavba byla provedena nákladem Řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Na kapli darovala matka výše uvedeného administrátora Judita Střechová 2.000 zlatých. Kaple byla benedikována generálem a velmistrem Antonínem Jakubem Suchánkem.

Kaple zaujímá střed průčelního křídla zámku v celé jeho výši. Nad průčelním štítem stojí socha sv. Václava a po stranách sochy dvou andělů. Na mansardové střeše je cibulovitá věžička. Na třech klenbách vnitřního prostoru se nacházejí tři freskové malby: „Hospodin přichází se dvěma anděly k Abrahamovi“, „Abraham hostí Hospodina“    a „Sv. Václav vyučuje pohanské děti a dává je křtít“. Nad barokním hlavním oltářem je malovaný obraz znázorňující Nejsvětější Trojici a před ní klečícího sv. Václava od Ignáce Raaba. Po stranách oltáře nad brankami stojí vyřezávané sochy sv. Heleny a sv. Augustina.

V ďáblickém zámku bydleli v 18. století kněží z Řádu Křižovníků, kteří jakožto správci statku vykonávali zároveň duchovní správu v Ďáblicích a v Hloubětíně.

HISTORIE A SOUČASNOST
Ďáblické kaple podle PhDr. Miroslava Wimmera

 

Na pokyn velmistra Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (dále jen Řád) pana Juliuse Františka Wahy se v roce 1754 začala stavět kaple, která byla dokončena už v roce 1755. Na stavbu dohlížel kněz Řádu, tehdejší správce hospodářského statku v Ďáblicích, Jan Nepomucký Střecha a především jeho zásluhou byla kaple v tak krátkém čase postavena.

Náklady na její výstavbu hradil z valné části Řád. Velkou mecenáškou jim přitom ale byla paní Judita Střechová, občanka pražského Starého Města a matka zmíněného správce, která na stavbu přispěla 2000 zlatých a řadou dalších věcí na vnitřní výzdobu. O tom jak stavba probíhala, je dochován zápis na pergamenu, který byl nalezen v plechové schránce ve věži kaple. Ve schránce se také nalezla krabička a v ní bronzová medaile představující Nejsvatější Trojici a obraz Ježíše, Marie a Josefa; různé posvěcené předměty, např. dřevo z vozu, na němž bylo převezeno tělo sv. Václava ze Staré Boleslavi do Prahy a cínová medaile s podobou následníka trůnu, pozdějšího císaře Josefa.

Kaple Nejsvětější Trojice byla vysvěcena v r. 1755 Antonínem Jakubem Suchánkem, generálem a velmistrem Řádu. Její umístění je ve středu průčelního křídla zámku. Nad průčelním štítem z venku stála do r. 2007 socha Sv. Václava a po stranách sochy dvou andělů. Ty byly pro velmi špatný stav odborně sejmuty. Na mansardové střeše je cibulovitá vížka.


Na třech klenbách ve vnitřním prostoru kaple jsou malby s těmito výjevy:

  • Hospodin přichází se dvěma anděly k Abrahámovi

  • Abrahám hostí Hospodina

  • Sv. Václav vyučuje pohanská dítka a dává je křtít.

 

Za hlavním barokním oltářem je obraz nepochybně od Ignáce Raaba, znázorňující  Nejsvětější Trojici a před ní klečícího sv. Václava.

 

Po stranách oltáře, nad brankami, stojí sochy sv. Heleny a sv. Augustina.

 

Od 18. století bydleli v přilehlém zámku kněží Řádu, kteří byli správci statku a zároveň zde vykonávali i duchovní správu.

 

V roce 1908, za generála a velmistra Řádu P. Františka Marata, O. Cr. byla zdejší zámecká kaple o třetinu rozšířena. Na náklady Řádu byly opraveny nástěnné malby. V té době k výzdobě kaple přispěli i zámožní obyvatelé Ďáblic. Jejich přispěním byly zakoupeny zlaté lampy, svícny a koberce. V den svátku sv. Václava 28. září 1908 byla kaple znovu vysvěcena.

 

Do 70. let dvacátého století (do r. 1976) sloužila kaple k pravidelným bohoslužbám a k oslavám církevních svátků. Po odvozu inventáře pak postupně chátrala.

 

Do r. 2006 patřila Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava na Proseku, tedy Pražskému Arcibiskupství.

 

Od prosince téhož roku je kaple opět majetkem Řádu. Hned v r. 2006 tu byla sloužena štědrovečerní půlnoční mše sv. s velkou účastí lidu (asi 150 osob). Začaly se zde konat pravidelné měsíční nedělní bohoslužby. Kaple dostala v r. 2008 také nový rozvod elektrického proudu a varhany, do té doby s měchem jen na nožní pohon, byly osazeny novým elektrickým ventilátorem. V témže roce byly vymalovány i stěny kaple.